Polska Misja Katolicka
Leipzig

Chrzest

Chrzest jest pierwszym (gdyż bez niego nie można przyjąć innych) i najważniejszym (gdyż jest podstawą całego życia chrześcijańskiego) sakramentem. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego oraz od osobistych win i stajemy się przybranymi dziećmi Boga.

Informacja dla rodziców

Przynajmniej jedno z rodziców musi należeć do Kościoła Katolickiego (nie może być wypisany z Kościoła). Aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego rodzice lub jedno z nich (nie kto inny) powinni:

1. Zgłosić się do biura parafialnego w godzinach urzędowania

2. Posiadać akt urodzenia dziecka (Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke)

3. Podać dane rodziców i chrzestnych:

- data urodzenia

- data ślubu kościelnego (jeśli był zawarty)

- dokładny adres zamieszkania

4. Rodzice chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie (od swojego proboszcza), że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego.

Mieszkający w Niemczech: Patenschein, że należą do Kościoła Katolickiego.

Mieszkający w Polsce: zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

W dniu chrztu

Należy przybyć do kościoła przynajmniej 15 minut przed uroczystością i zająć wskazane miejsce.

Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę swojemu dziecku.

Rodzice chrzestni

Zadaniem rodziców oraz rodziców chrzestnych jest zapewnienie ochrzczonemu dziecku rozwoju religijnego. Świadectwem własnego życia powinni dać ochrzczonemu dziecku przykład wiary oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie związane z nim obowiązki.

Do stania się rodzicem chrzestnym może być dopuszczony ten, kto:

- należy do Kościoła, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament komunii świętej

- prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić

- ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna pozwala dopuszczenie wyjątku

- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub zdeklarowanej

- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców lub przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma przez proboszcza i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

W wyjątkowych sytuacjach niekatolik może zostać jedynie świadkiem chrztu tylko z drugim rodzicem chrzestnym - katolikiem.

W przypadku zagrożenia życia

Każdy człowiek może udzielić chrztu świętego pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół.

Należy trzykrotnie polać głowę kandydata zwykłą wodą; wypowiadając jego imię oraz słowa: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", a następnie modlitwę: "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu..."